Kliqqi - Những ứng dụng quan trọng của công nghệ bluetooth http://www.effortslinks.xyz/story.php?title=%EF%BB%BFnh%E1%BB%AFng-%E1%BB%A9ng-dung-quan-tr%E1%BB%8Dng-c%E1%BB%A7a-cong-nghe-bluetooth Công nghệ bluetooth ra đời khoảng 16 năm và nó đã làm cho thế giới có nhiều bước tiến, sự thay đổi mới. Bluetooth với công dụng chính là truyền tải dữ liệu . Vậy nó truyền tải dữ liệu như thế nào? Cùng tìm hiểu qua một số thông tin sau: Chia sẻ kết nối mạng qua Bluetooth Fri, 08 Dec 2017 01:10:41 UTC en